Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
• Dutch Media Group BV
• Graafsebaan 135A, 5248NL Rosmalen
• Telefoonnummer: 073 303 0440 • E-mailadres: hello-nl@makeupactie.com
• KvK-nummer: 17217691
• BTW-identificatienummer: NL8190.41.658.B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van
door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede
de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot
stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische
weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van
producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
• a. de informatiegegevens van de ondernemer waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
• c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering der overeenkomst;
• d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
• 1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de
verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen
is verstreken, na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de
regelmatige levering van zaken (volgens art 6:230O lid 1 onder b, 4°).

• 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste
de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of
herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de
ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
f. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTWtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van een verhoging van de productprijs.
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de
overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn
voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment
van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na
bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, binnen 14 dagen na bezorging van het product.
2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Het product van deze maand:
How to apply the bronzer:

Loading...

een moment geduld a.u.b.